სამოქალაქო მონიტორინგი უსაფრთხოებისთვის

სამოქალაქო მონიტორინგი უსაფრთხოებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შესაძლებლობათა გაძლიერებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ცენტრი მონიტორინგს გაუწევს კომიტეტის საქმიანობას; მოამზადებს შესაბამის მოხსენებებსა და რეკომენდაციებს; უზრუნველყოფს სამოქალაქო სექტორის ეფექტიან მონაწილეობას უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვებში.

პროექტის საქამიანობა მოიცავს შემდეგი აქტივოვობების განხორციელებას:

– კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესწავლა და ანალიზი;
– შეხვედრები და დისკუსიები კომიტეტის წევრბთან და აპარატის თანამშრომლებთან;
– 
უსაფრთხოების სექტორის საპარლამენტო ზედამხედველობასთანდაკავშირებით სხვადასხვა სახელმწიფოებში არსებული პრაქტიკის შესწავლა;
– 
კომიტეტის სხდომების მუდმივი მონიტორინგი;
– შუალედური და საბოლოო ანგარიშებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
– შესაბამისი დისკუსიების ორგანიზება და პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე სხვა შესაბამისი აქტივობების განხორციელება.