პროექტები

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

 

პროექტიძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)
დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხანგრძლივობა: 4 წელი

პროექტის მიზანია მრავალსექტორული მიდგომით განავითაროს ქვეყნის ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის შესაძლებლობები. პროექტის ფარგლებში, 4 წლის განმავლობაში GCSD აქტიურად ითანამშრომლებს  ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლ ს ეროვნული სტრატეგიისა განმახორციელებელ უწყებათაშორის კომისიასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, პარლამენტთან, დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და ადგილობრივ თვითმმართველობით ორგანოებთან. გარდა სახელმწიფო სექტორისა, პროექტში ჩართულები იქნებიან მედიის, აკადემიის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები. პროექტის მიზანია შექმნას ისეთი გარემო, რომელშიც ზემოთ ჩამოთვლილი აქტორები უზრუნველყოფილნი იქნებიან რადიკალურ და ექტრემისტულ ნარატივებთან ბრძოლისათვის საჭირო უნარებით. 

ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში უწყებათაშორისი კომიტეტის შესაძლებლობების და მისი სამოქმედო გეგმის განსავითარებლად შემუშავდება და განხორციელდება ტრენინგები კომიტეტის წევრებისათვის. ამასთან, შეიქმნება საქართველოში პირველი P/CVE კურიკულუმი, რომლის სასწავლო პროგრამები დაინერგება ქვეყნის სხვადასხვა უნივერსიტეტში. პროექტის ფარგლებში ასევე იგეგმება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სოც. მედია კამპანია და კონფერენცია. 

პროექტის შესახებ ბროშურა იხილეთ ბმულზე.