პროექტები

ეთნიკური უმცირესობებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროექტი: ეთნიკური უმცირესობებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი - GCSD
დონორი: შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)
ხანგრძლივობა: 2022

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით, “Rural SMEs Development Programme”-ის ფარგლებში, ხორციელდება პროექტი - "ეთნიკური უმცირესობებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა", რომელიც მიზნად ისახავს ეთნიკური უმცირესობების გაძლიერებას ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით.

პროექტი, მოიცავს როგორც კვლევით, ისე ღონისძიებით კომპონენტებს და მხარს უჭერს ადგილობრივ თემებს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში.

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)